Wettelijke bepalingen

Advocatenkantoor OAK (OAK) is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

 

Wanneer een cliënt een advocaat, vennoot of medewerker, lid van OAK (een “advocaat”) raadpleegt, dan ontstaat er enkel en alleen met die specifieke advocaat een overeenkomst. Die exclusieve overeenkomst ontstaat, hetzij met de advocaat als fysieke persoon, hetzij met de met de vennootschap binnen de welke de advocaat zijn activiteiten uitoefent en onder de persoonlijke en exclusieve verantwoordelijkheid van deze advocaat of deze van de betreffende vennootschap. 

 

Het gebruik van de naam "OAK" op deze website of in een andere context moet, niettegenstaande enige andere indicatie, in deze zin worden opgevat en kan op geen enkele manier geïnterpreteerd worden als het creëren van enige vorm van aansprakelijkheid, gemeenschappelijk, hoofdelijk of ondeelbaar, met de andere advocaten.

 

Onze dienstverlening

 

Elke vorm van interventie of dienstverlening door een advocaat, zoals onder meer maar niet uitsluitend zijn aansprakelijkheid en kosten en honoraria, worden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van deze laatste, exclusief geregeld door onze algemene voorwaarden die onderworpen zijn aan het Belgisch recht. De cliënt erkent er kennis van te hebben genomen en te aanvaarden zonder verdere info hieromtrent te vragen en dit door een opdracht of mandaat aan een advocaat toe te vertrouwen.

 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de advocaat wordt verzekerd door de dekking die is afgesloten door de Balie waartoe de advocaat behoort (deze is raadpleegbaar op de website van de betreffende Balie via de onderstaande links) of, desgevallend, door een bijkomende verzekering die de advocaat dekt en die ter kennis is gebracht van de cliënt of op zijn uitdrukkelijk verzoek werd afgesloten. Deze aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot de zware fout conform de voorwaarden van de dekking en de vergoedingsbeperkingen van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Balie, of, desgevallend, van de bijkomende verzekering die werd afgesloten, onverminderd de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden waarvan de cliënt erkent dat hij er voldoende over geïnformeerd werd en die hij aanvaardt. 

Alle eventuele geschillen behoren, conform onze algemene voorwaarden, tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

Erelonen

De vergoeding voor onze diensten is transparant en afhankelijk van de meerwaarde van onze tussenkomst. Het ereloon van de advocaat wordt bepaald op basis van een uurtarief,  overeenkomstig onze algemene voorwaarden, tenzij anders overeengekomen (in een toezeggingsbrief), zoals onder meer ereloon gelinkt aan het resultaat, en omvatten nooit kosten noch uitgaven. Het uurtarief is afhankelijk van de ervaring van de betrokken advocaat, de specifieke complexiteit van de zaak, de mate van urgentie en het belang van het geschil.

 

Persoonsgegevens

 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens verloopt volgens ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens die integraal te raadplegen is in onze algemene voorwaarden.

 

Deontologie

 

Het gebruik van de titel, de toegang tot en de uitoefening van het beroep van advocaat zijn wettelijk bepaald (artikelen 428 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek).

Elke advocaat is ingeschreven bij een balie waarvan de regelgeving geraadpleegd kan worden via de volgende links:

 

- Franstalige Orde van advocaten bij de Balie van Brussel: www.barreaudebruxelles.be

- Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel: http://www.baliebrussel.be

 

Disclaimer

Alle informatie die op deze website wordt gepubliceerd is louter algemeen informatief, geeft de wet weer en niet bedoeld allesomvattend te zijn noch aangepast te zijn aan de voortdurende wetswijzigingen. Deze informatie vormt op geen enkele wijze juridisch advies.

Deze website en de informatie die hij bevat of waarnaar hij verwijst, kan beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten.

Het gebruik van deze informatie gebeurt op eigen risico van de gebruiker en onder voorbehoud van alle rechten, in het bijzonder die van de houders van deze intellectuele eigendomsrechten, en kan een persoonlijk advies of juridische bijstand niet vervangen.

OAK is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie en de mogelijke schadelijke gevolgen ervan.